skip to Main Content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN:

Main Gear Supply Integrated Systems
Spaarpot 19
5667 KV Geldrop
KVK: 60857196
BTW: NL854090368B01
Hierna te noemen: Main Gear Supply B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Main Gear Supply B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van Main Gear Supply B.V..
Overeenkomst: de overeenkomst tot de verkoop of het huren van materiaal, goederen en/of dienstverlening.
Huur: Het volgens overeenkomst gebruikmaken van materiaal en of dienstverlening. De huur gaat in op het moment van in ontvangstnamen, danwel het moment waarop het gehuurde door Main Gear Supply B.V., of in diens opdracht, naar de plaats van bestemming is vervoerd, danwel aangevangen word met de dienstverlening.
Verkoop: het tegen betaling leveren van goederen.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Main Gear Supply B.V. en een wederpartij waarop Main Gear Supply B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Main Gear Supply B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Main Gear Supply B.V. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door Main Gear Supply B.V. gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Main Gear Supply B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Zodra opdrachtgever een offerte wil aanvaarden zal hij de offerte, binnen 30 dagen na ontvangst, dateren en tekenen op de daarvoor bestemde plaats op de offerte. De getekende offerte zal naar Main Gear Supply B.V. per email toegezonden worden. Zodra de getekende offerte door de Main Gear Supply B.V. is ontvangen, met inachtneming van artikel 3 lid 3, is de overeenkomst bevestigd. Vanaf dat moment is er sprake van de overeenkomst.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Main Gear Supply B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Main Gear Supply B.V. anders aangeeft.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,
verzekeringspremie, tenzij anders aangegeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Main Gear Supply B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Als zekerheidsstelling kan in de overeenkomst opgenomen zijn dat er een betalingsgarantie zal worden gevraagd en of een aanbetaling gedaan zal worden, op de in de overeenkomst vermelde totaalsom. De overeenkomst zal door Main Gear Supply B.V. niet uitgevoerd worden indien niet voldaan is aan hetgeen in de overeenkomst omschreven is over betalingsgarantie en of aanbetaling.
7. Indien op de dag van uitvoering van de overeenkomst niet is voldaan aan hetgeen onder artikel 3 lid 6 is omschreven zal artikel 4 toegepast worden.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Reservering

1. Main Gear Supply B.V. zal de materialen die in de overeenkomst vermeldt staan, in overeenstemming met de overeenkomst reserveren.
2. Bij annulering van de overeenkomst zullen kosten voor reservering en overige kosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever, zoals vermeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Main Gear Supply B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Main Gear Supply B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Main Gear Supply B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Main Gear Supply B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Main Gear Supply B.V. zijn verstrekt, heeft Main Gear Supply B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Main Gear Supply B.V. dient op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
5. Main Gear Supply B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Main Gear Supply B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Main Gear Supply B.V. kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Main Gear Supply B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Indien door Main Gear Supply B.V. of door Main Gear Supply B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart Main Gear Supply B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
9. Opdrachtgever zorgt dat de door Opdrachtgever ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Main Gear Supply B.V. hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst.
10. Opdrachtgever informeert Main Gear Supply B.V. binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen, indien Main Gear Supply B.V. haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten.
11. Opdrachtgever zorgt dat Main Gear Supply B.V. tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen.
12. Opdrachtgever zorgt dat de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.
13. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor derden die – al dan niet voor het verrichten van werkzaamheden – aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden verricht worden, en zorgt dat deze geen schade kunnen toebrengen aan zaken van Main Gear Supply B.V.
14. Opdrachtgever zorgt dat de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Main Gear Supply B.V. opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
15. In geen geval is Main Gear Supply B.V. aansprakelijk voor het vergoeden van opgelopen schade of ontvreemding in welke vorm dan ook, aangebracht door derden op locatie van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Main Gear Supply B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Main Gear Supply B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast geldbedrag is overeengekomen zal Main Gear Supply B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit geldbedrag tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Main Gear Supply B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Main Gear Supply B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Main Gear Supply B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals aangegeven in de overeenkomst.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Main Gear Supply B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Totaal bedrag overeenkomst

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag overeenkomen.
2. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en of huur van materialen volgens de dan geldende prijslijst. Het bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Main Gear Supply B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij
een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. De bedragen in de overeenkomst en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Voorts is Main Gear Supply B.V. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of materialen zijn gestegen.
5. Bovendien mag Main Gear Supply B.V. het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Main Gear Supply
B.V., dat in redelijkheid niet van Main Gear Supply B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Main Gear Supply B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het overeengekomen bedrag of tarief in kennis stellen. Main Gear Supply B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Betaling/Aanbetaling

1. Betaling en aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, of zoals in de overeenkomst is aangegeven, op een door Main Gear Supply B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, of de overeengekomen termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Main Gear Supply B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Main Gear Supply B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Main Gear Supply B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Main Gear Supply B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Main Gear Supply B.V. geleverde of verhuurde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Main Gear Supply B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Main Gear Supply B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Voor het geval dat Main Gear Supply B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Main Gear Supply B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Main Gear Supply B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Main Gear Supply B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De kosten van een door Main Gear Supply B.V. eventueel ingeschakeld incassobureau en of gerechtsdeurwaarder komt voor rekening van opdrachtgever.
4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of volgens overeenkomst beschikbaar gestelde zaken dienen door de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Main Gear Supply B.V.. De ingebrekestelling dient zo spoedig mogelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Main Gear Supply B.V. in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Main Gear Supply B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Main Gear Supply B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te alle tijden schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Main Gear Supply B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Main Gear Supply B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is
opdrachtgever als nog gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Als compensatie, zoals in lid twee van dit artikel vernoemt, zal de volgende staffel gehanteerd worden;
– Bij opzegging/annulering tot 30 dagen voor uitvoering van opdracht kunnen gemaakte
kosten in rekening gebracht worden bij opdrachtgever.
– Bij opzegging/annulering tussen 30 en 10 dagen voor de uitvoering van de opdracht
zullen gemaakte kosten en 10% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht
worden bij de opdrachtgever.
– Bij opzegging/annulering van 10 dagen tot 24 uur voor de uitvoering van de opdracht
zullen gemaakte kosten en 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht
worden bij de opdrachtgever.
– Bij opzegging/annulering binnen 24 uur voor de uitvoering van de opdracht zal het volledige overeengekomen bedrag van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
4. Indien de overeenkomst tussentijds word opgezegd door Main Gear Supply B.V., zal Main Gear Supply B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Main Gear Supply B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Main Gear Supply B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Main Gear Supply B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Main Gear Supply B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Main Gear Supply B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Main Gear Supply B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Main Gear Supply B.V. zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Main Gear Supply B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Main Gear Supply B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde na beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk danwel op het afgesproken tijdstip in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Beschikbaar gestelde zaken, welke tijdens de beschikbaarheid niet door Main Gear Supply B.V. of door hem aangewezen personen is bediend, zal na transport naar de opslagruimte van Main Gear Supply B.V. zo spoedig mogelijk door Main Gear Supply B.V., of in diens opdracht, getest en gecontroleerd worden op beschadigingen en of gebreken. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen en gebreken, ook indien Main Gear Supply B.V. de ter beschikking gestelde zaken zelf heeft vervoerd of laten vervoeren.
3. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Main Gear Supply B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien Main Gear Supply B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Main Gear Supply B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag over die periode zoals vermeld in de overeenkomst.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Main Gear Supply B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Main Gear Supply B.V. toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Main Gear Supply B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Main Gear Supply B.V. of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Main Gear Supply B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Main Gear Supply B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

1. Het risico van verlies en of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop het transport in opdracht van wederpartij plaats vind of dat bedoelde voorwerpen aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

1. Main Gear Supply B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Main Gear Supply B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Main Gear Supply B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Main Gear Supply B.V. worden daaronder begrepen.
3. Main Gear Supply B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Main Gear Supply B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Voor zover Main Gear Supply B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Main Gear Supply B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Main Gear Supply B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Main Gear Supply B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Main Gear Supply B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Main Gear Supply B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Main Gear Supply B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Main Gear Supply B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, offertes, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Main Gear Supply B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Main Gear Supply B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Main Gear Supply B.V., medewerkers van Main Gear Supply B.V. of van ondernemingen waarop Main Gear Supply B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Main Gear Supply B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Main Gear Supply B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Main Gear Supply B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst.


Versie oktober 2020

Back To Top